Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Środowiskowy Dom Samopomocy w Młodzianowie

DECYZJA

Utworzono dnia 17.03.2021
Na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1842, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) w celu zapobiegania
rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,
polecam Wójtowi Gminy Kawęczyn
zawiesić działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie
w terminie od 16 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda może wydawać polecenia
obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie
i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne
oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenie nie wymaga uzasadnienia. Polecenie wydaje się
w formie decyzji.
Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi
się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.
Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu,
który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja
staje się ostateczna i prawomocna.
Wojewoda Wielkopolski
(-) Michał Zieliński
Do wiadomości:
Minister Rodziny i Polityki Społecznej

ZAŁĄCZNIKI:

Decyzja

Utworzono dnia 17.03.2021, 13:26

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny